Contact

ภาควิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลตลาด อำเภอเมือง

จังหวัดมหาสารคาม 44000

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Phone 089-5749462

Support Contact

Chitlada Arsatham
Phone 087-9542437