รายชื่อกองบรรณ่าธิการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์     ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มมส.

รองศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล          ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มมส.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี         ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มมส.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินธร นามวรรณ           ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มมส.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำานาจ ชนะวงศ์          ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มมส.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร       ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มมส.

อาจารย์ ดร.โกวัฒน์ เทศบุตร                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มมส.

อาจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์                       ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มมส.

อาจารย์ ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มมส.

อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มมส.