Return to Article Details วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การดำเนินงานของหมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต Download Download PDF