(1)
จันทรคามิ ห.; ภัทรธนานันท์ส. Multinational Patriotism Network: Vietnamese in Thailand . Pitchayatat 2020, 15, 233-243.