ชื่นชม เ., และ ภณธงนันท์ น. . . “ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดที่เกิดจากการทำงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) กับความคิดเห็นที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 1-22, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Lawpol_Journal/article/view/255636.