ชื่นชม เพ็ญศรี, และ ภณธงนันท์ นพนล. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดที่เกิดจากการทำงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) กับความคิดเห็นที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ 6 (1):1-22. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Lawpol_Journal/article/view/255636.