ชื่นชม เ.; ภณธงนันท์ น. . . ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดที่เกิดจากการทำงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) กับความคิดเห็นที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–22, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Lawpol_Journal/article/view/255636. Acesso em: 5 ก.พ. 2023.