Return to Article Details รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย A CASUAL RELATIONSHIP MODEL OF SERVICE MARKETING MIX AFFECTING THE CORPORATE SOCIA Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy