กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - เมษายน 2563 Download Download PDF