กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF