กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2019): กันยายน - ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF