หรรนภา น. “การสำรวจสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันโรคแพร่ระบาด ภายในพื้นที่โถงพักคอยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 53-97, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/256561.