มนต์แก้ว ส. “การศึกษาทางเลือกในการลงทุนในงานฉาบปูนผนังอาคาร”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 195-09, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/256227.