จันทร์วัฒนะ ณ. “ความสัมพันธ์ของการจัดระเบียบเชิงพื้นที่ระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังกับการบำบัดผู้ป่วย”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 13-30, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/255325.