วีระวุธ ธ. “แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ: กรณีศึกษาการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่: The Improvement Guidelines of Materials Used in Eco-Architecture Construction for Promoting Biodiversity: A Case Study of Khao Yai National Park Visitor Center”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 119-3, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/250889.