วัฒนกิจ ส. “The Adding Value to Waste for Decoration Products: Prototype Communities in Khaoroopchang Municipality, Songkhla Province Thailand: Adding Value to Waste for Decoration Products”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, ปี 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 13-27, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/250209.