ตาคำวัน ส. “บ้านรักษ์ธรรมชาติเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลนาปรือ จังหวัดปราจีนบุรี”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, ปี 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 53-68, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/237456.