ตีคลี อ. “คุณสมบัติผนังดินมูลกระบือ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, ปี 1, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 47-63, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/179179.