[1]
ตาคำวัน ส., “บ้านรักษ์ธรรมชาติเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลนาปรือ จังหวัดปราจีนบุรี”, J Architect Des Construct, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 53–68, เม.ย. 2020.