หรรนภา นิพัทธา. 2022. “การสำรวจสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันโรคแพร่ระบาด ภายในพื้นที่โถงพักคอยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง 4 (3). Mahasarakham, Thailand:53-97. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/256561.