มนต์แก้ว สุนันท์. 2022. “การศึกษาทางเลือกในการลงทุนในงานฉาบปูนผนังอาคาร”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง 4 (3). Mahasarakham, Thailand:195-209. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/256227.