จันทร์วัฒนะ ณัฏฐพงศ์. 2022. “ความสัมพันธ์ของการจัดระเบียบเชิงพื้นที่ระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังกับการบำบัดผู้ป่วย”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง 4 (3). Mahasarakham, Thailand:13-30. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/255325.