ตาคำวัน สุบรรณ. 2020. “บ้านรักษ์ธรรมชาติเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลนาปรือ จังหวัดปราจีนบุรี”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง 2 (1). Mahasarakham, Thailand:53-68. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/237456.