ตีคลี อภิเชษฐ์. 2019. “คุณสมบัติผนังดินมูลกระบือ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง 1 (1). Mahasarakham, Thailand:47-63. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/179179.