หรรนภา น. การสำรวจสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันโรคแพร่ระบาด ภายในพื้นที่โถงพักคอยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, Mahasarakham, Thailand, v. 4, n. 3, p. 53–97, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/256561. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.