มนต์แก้ว ส. การศึกษาทางเลือกในการลงทุนในงานฉาบปูนผนังอาคาร. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, Mahasarakham, Thailand, v. 4, n. 3, p. 195–209, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/256227. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.