จันทร์วัฒนะ ณ. ความสัมพันธ์ของการจัดระเบียบเชิงพื้นที่ระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังกับการบำบัดผู้ป่วย. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, Mahasarakham, Thailand, v. 4, n. 3, p. 13–30, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/255325. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.