วีระวุธ ธ. แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ: กรณีศึกษาการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่: The improvement guidelines of materials used in eco-architecture construction for promoting biodiversity: A case study of Khao Yai National Park Visitor Center. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, Mahasarakham, Thailand, v. 4, n. 2, p. 119–139, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/250889. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.