ตาคำวัน ส. บ้านรักษ์ธรรมชาติเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลนาปรือ จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, Mahasarakham, Thailand, v. 2, n. 1, p. 53–68, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/237456. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.