ตีคลี อ. คุณสมบัติผนังดินมูลกระบือ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, Mahasarakham, Thailand, v. 1, n. 1, p. 47–63, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/179179. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.