(1)
วีระวุธ ธ. แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ: กรณีศึกษาการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่: The Improvement Guidelines of Materials Used in Eco-Architecture Construction for Promoting Biodiversity: A Case Study of Khao Yai National Park Visitor Center. J Architect Des Construct 2022, 4, 119-139.