(1)
ตาคำวัน ส. บ้านรักษ์ธรรมชาติเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลนาปรือ จังหวัดปราจีนบุรี. J Architect Des Construct 2020, 2, 53-68.