(1)
ตีคลี อ. คุณสมบัติผนังดินมูลกระบือ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. J Architect Des Construct 2019, 1, 47-63.