[1]
มนต์แก้ว ส. 2022. การศึกษาทางเลือกในการลงทุนในงานฉาบปูนผนังอาคาร. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง. 4, 3 (ธ.ค. 2022), 195–209.