[1]
จันทร์วัฒนะ ณ. 2022. ความสัมพันธ์ของการจัดระเบียบเชิงพื้นที่ระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังกับการบำบัดผู้ป่วย. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง. 4, 3 (ธ.ค. 2022), 13–30.