[1]
วีระวุธ ธ. 2022. แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ: กรณีศึกษาการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่: The improvement guidelines of materials used in eco-architecture construction for promoting biodiversity: A case study of Khao Yai National Park Visitor Center. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง. 4, 2 (ส.ค. 2022), 119–139.