[1]
วัฒนกิจ ส. 2021. The Adding Value to Waste for Decoration Products: Prototype Communities in Khaoroopchang Municipality, Songkhla Province Thailand: Adding Value to Waste for Decoration Products. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง. 3, 2 (ส.ค. 2021), 13–27.