[1]
ตาคำวัน ส. 2020. บ้านรักษ์ธรรมชาติเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลนาปรือ จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง. 2, 1 (เม.ย. 2020), 53–68.