กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF