กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Download Download PDF