ธนารักษ์ ร. . ., จันทร์ตรง ธ., มากประยูร อ. . ., และ พานิช จ. . “การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสื่อประเภทละครเร่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการรู้เท่าทันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์”. Journal of Roi Kaensarn Academi, ปี 6, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2021, น. 271-9, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/249021.