[1]
ธนารักษ์ ร. . ., จันทร์ตรง ธ., มากประยูร อ. . ., และ พานิช จ. ., “ การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสื่อประเภทละครเร่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการรู้เท่าทันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ”, JRKSA, ปี 6, ฉบับที่ 6, น. 271–291, พ.ค. 2021.