ธนารักษ์ รดี, จันทร์ตรง ธัญญา, มากประยูร อุษณีย์, และ พานิช จักภพ. 2021. “การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสื่อประเภทละครเร่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการรู้เท่าทันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์”. Journal of Roi Kaensarn Academi 6 (6):271-91. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/249021.