ธนารักษ์ ร. . .; จันทร์ตรง ธ.; มากประยูร อ. . .; พานิช จ. . การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสื่อประเภทละครเร่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการรู้เท่าทันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ . Journal of Roi Kaensarn Academi, [S. l.], v. 6, n. 6, p. 271–291, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/249021. Acesso em: 16 เม.ย. 2024.