(1)
ธนารักษ์ ร. . .; จันทร์ตรง ธ.; มากประยูร อ. . .; พานิช จ. . การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสื่อประเภทละครเร่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการรู้เท่าทันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์. JRKSA 2021, 6, 271-291.