[1]
ธนารักษ์ ร. , จันทร์ตรง ธ., มากประยูร อ. และ พานิช จ. 2021. การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสื่อประเภทละครเร่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการรู้เท่าทันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ . Journal of Roi Kaensarn Academi. 6, 6 (พ.ค. 2021), 271–291.