1.
งานหมั่น น, Rinrit PS, Kapbun PP. การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ก การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กับบูรณาการนวัตกรรม: The Development of Teacher Skills in the 21st Century and the Integration of Innovation. JMBR_sothorn [Internet]. 2021 Dec. 27 [cited 2024 May 18];1(2):79-93. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JMBR_sothorn/article/view/250288