งานหมั่น นายศักดิ์ดา, Phra Sitthichai Rinrit, and Phra Phanomphorn Kapbun. “การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ก การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กับบูรณาการนวัตกรรม: The Development of Teacher Skills in the 21st Century and the Integration of Innovation”. Journal of MCU Buddhasothorn Review 1, no. 2 (December 27, 2021): 79–93. Accessed May 28, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JMBR_sothorn/article/view/250288.