งานหมั่น น., P. S. . Rinrit, and P. P. . Kapbun. “การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ก การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กับบูรณาการนวัตกรรม: The Development of Teacher Skills in the 21st Century and the Integration of Innovation”. Journal of MCU Buddhasothorn Review, vol. 1, no. 2, Dec. 2021, pp. 79-93, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JMBR_sothorn/article/view/250288.