[1]
งานหมั่น น., P. S. . Rinrit, and P. P. . Kapbun, “การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ก การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กับบูรณาการนวัตกรรม: The Development of Teacher Skills in the 21st Century and the Integration of Innovation”, JMBR_sothorn, vol. 1, no. 2, pp. 79–93, Dec. 2021.