งานหมั่น น., Rinrit, P. S. . and Kapbun, P. P. . (2021) “การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ก การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กับบูรณาการนวัตกรรม: The Development of Teacher Skills in the 21st Century and the Integration of Innovation”, Journal of MCU Buddhasothorn Review, 1(2), pp. 79–93. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JMBR_sothorn/article/view/250288 (Accessed: 28 May 2024).